2019-03-14

2019-03-05
2019-04-30

AKTUALI INFORMACIJA VIETOS PAREIŠKĖJAMS, TEIKUSIEMS PARAIŠKAS 2007–2013 METŲ PROGRAMAVIMO LAIKOTARPIU

Vietos projekto vykdytojas teikia užbaigto vietos projekto metinę ataskaitą bei praėjusių ataskaitinių metų finansinės atskaitomybės dokumentus kol sueis 5 arba 7 metai nuo paramos pasirašymo dienos per 4 mėn. kiekvieniems kalendoriniams metams pasibaigus.

Vadovaujantis VPS, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „Leader metodo įgyvendinimas“ priemonės „Verslo plėtros strategijų įgyvendinimas“ nuostatas prašome pateikti užbaigtų vietos projektų metines ataskaitas už 2018 m. iki šių metų balandžio 30 d. su visais privalomais priedais.