Kvietimas nr. 8

Paprastas kaimo vietovių kvietimas teikti vietos projektus Nr. 8

Kupiškio rajono 2016-2023 m. integruota vietos plėtros strategija Nr. 42VS-KP-15-1-06716.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2020 m. rugsėjo 21 d. iki 2020 m. lapkričio 09 d.

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 414 218,00 Eur.

Finansavimo šaltinis: Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.